ןישוקויק הטארקל הימדקאה
הוקת חתפ (הטמיסב 26 אבכוכ רב) 15 שריהנדלוג 'חר
052-3652970 ,03-9346745 ,03-9316838:ןופלט
Email- kyokushin@013.net