תוכמסה
.ןפיב יזכרמה ףינסל תפנוסמ הטארקל הימדקאה
םיכינח רישכהל ומעטמ תכמסומ איהו
.תוגרדה לכל
ןפיב ןוגראה םעטמ איה תקנעומש הגרד לכ
.ימלועה ןוגראה ךרד תלבקתמ איהו

םידחוימ םיעורא
,תויורחתב םיכינחה ופתתשי הימדקאה תרגסמב
.דועו םיכירדמל םיסרוק ,םינומיא תונחמ
תושרדנ תונוכת
,ןיקת תואירב בצמו ילמינימ ינפוג רשוכ
.הדמתהו ןוצר חוכ ,ההובג תימצע תעמשמ
.הטארקב םדוק עדיב ךרוצ ןיא03-9346745 ,03-9316838 ,052-3652970 ! ונילא ופרטצה

תוכמסה / ןומיאה ילולסמ / הימדקאה יהמ / החיתפ
תונומת / הימדקאה טרס / םידחוימ םיעוראןישוקויק הטארקל הימדקאה
הוקת חתפ (הטמיסב 26 אבכוכ רב) 15 שריהנדלוג 'חר
052-3652970 ,03-9346745 ,03-9316838:ןופלט
Email- kyokushin@013.net