םילולסמ השולש ךתושרל

םיעובק םימיב עובשב םיימעפ - ליגר לולסמ
ליג יפל ךל המיאתמה הצובקב תועובק תועשבו
.המרו

דעוימ תוקד 45 רועישה ךשמ - םידלי
.תונבו םינב .הלעמו 5 ליגמ םידליל

12 ליגמ תונב םינב רועיש תוקד 60 - םירגובו רעונ
.הלעמו 16 ליגמ םירגובו רעונ
.םימדקתמו םיינוניב ,םיליחתמל תודרפנ תוצובק

.תוהובג תוגרד ילעבל רועיש תוקד 90 - םימדקתמ
ןמאתהל םיצורה םישנאל דעוימ - דחוימ לולסמ
הטארקב הריירק חתפל הרטמב תויביסנטניאב
םינש 3 לש לולסמ .ךירדמכו הרחתמכ
.הרוחש הרוגחל
.(תוקד 90) עובשב םימעפ 4 - םינומיאה תורידת
לכ רבמטפס שדוחב קר הצובקל הלבק
.ןודעומב םישדוח 'סמ לש הנכה רחאל הנש
.דבלב םייניצר םישנאל דעוימםייטרפ םירועישב םיניינועמל - םייטרפ םירועיש
.תודחוימ תועשב
,5 - ןאד יבוקלא םימחר ןאהיש םע םיישיא םירועישה
.ץלמומ - תלוכיה יפל תישיא תומדקתהתוכמסה / ןומיאה ילולסמ / הימדקאה יהמ / החיתפ
תונומת / הימדקאה טרס / םידחוימ םיעוראןישוקויק הטארקל הימדקאה
הוקת חתפ (הטמיסב 26 אבכוכ רב) 15 שריהנדלוג 'חר
052-3652970 ,03-9346745 ,03-9316838:ןופלט
Email- kyokushin@013.net