(הטמיסב 26 אבכוכ רב) 15 שריהנדלוג 'חר - הוקת חתפ
052-3652970 :דיינ  03-9346745 ,03-9316838 :ןופלט
Email-  kyokushin@013.net
http://www.kyokushin.co.il
:םיפסונ םיפינס
(הטמיסב 26 אבכוכ רב) 15 שריהנדלוג - (יזכרמ) הוקת-חתפ
(ףוגה תוברתל זכרמה) 123 יזבש - ןיעה שאר
(יבצ-ןב תביטח) רימזה 'חר - ונוא תירק

המיחלה תונמואל הובג ס"יב וניה הטארקל הימדקאה
ןפיב הרוקמ וז המיחל תונמוא .ןישוקויק הטארק היורקה
.'94 לירפאב ומלועל ךלהש 10 - ןאד המיוא וסטוסאמ לש ודוסימ

.אלמ עגמב תוברקו יתרוסמ הטארק תבלשמה תינרדומ תונמוא
גיצנ וניה הימדקאה שארב דמועה .5 - ןאד יבוקלא םימחר ןאהיש
יאוצתמ ייקוש ו'צנק דמוע השארבו ןפיב הזכרמש וז הטיש לש ימשר
.1987 תנשב םלועה ףולאו הנש 20 ךשמב ןמאנה ודימלת היהש 8 - ןאד
.לבת תונידמ לכב םיכינח ינוילימ םירוזפ ימלועה ןוגריאב

.ץכ ןנור ןאהישו יבוקלא םימחר ןאהיש י"ע ןוגראה גצוימ לארשיביבוקלא םימחר ןאהיש
הימדקאה שאר
ןישוקויק הטארקל


המיוא וסטוסאמ
דסיימ
ןישוקויק תטיש


יאוצתמ ייקוש ו'צנק
ןוגרא שאר
ימלועה ןישוקויק
תוכמסה / ןומיאה ילולסמ / הימדקאה יהמ / החיתפ
תונומת / הימדקאה טרס / םידחוימ םיעוראןישוקויק הטארקל הימדקאה
הוקת חתפ (הטמיסב 26 אבכוכ רב) 15 שריהנדלוג 'חר
052-3652970 :דיינ  03-9346745 ,03-9316838 :ןופלט
Email- kyokushin@013.net
:םיפסונ םיפינס
(הטמיסב 26 אבכוכ רב) 15 שריהנדלוג - (יזכרמ) הוקת-חתפ
(ףוגה תוברתל זכרמה) 123 יזבש - ןיעה שאר
(יבצ-ןב תביטח) רימזה 'חר - ונוא תירק